OFICJALNY PORTAL TURYSTYCZNY MAZOWSZA

Switch to desktop

Brudzeński Park Krajobrazowy

Powierzchnia: 3 171 ha
Rok utworzenia: 1988

Celem utworzenia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego było zapewnienie warunków ochrony środowiska z dopuszczeniem niekolizyjnych form turystyki krajoznawczej. Park w swoich założeniach ma być naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody, terenem wodochronnym oraz poligonem badań naukowych.

Położony jest on na terenie gmin Brudzeń Duży i Stara Biała. Swoim zasięgiem obejmuje dolinę dolnego biegu Skrwy Prawej wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, Sikórz oraz w północnej części Parku polodowcową rynnę Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi.

Ścieżka przyrodniczo - leśna

Ścieżkę utworzono w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa ścieżki przebiega przez rezerwat "Sikórz" i obejmuje 9 przystanków oznakowanych tablicami informacyjno - merytorycznymi o następującej tematyce:

1. Woda i jej rola w lesie
2. Zwierzęta naszych lasów
3. Budowa lasu
4. Krok przed naturą
5. Leśne ptaki
6. Inżynier środowiska - bóbr europejski
7. Dlaczego las jest taki ważny
8. Owady
9. Wędrówka drzew

Rezerwaty przyrody

Sikórz

Rezerwat Sikórz utworzono w 1980 r. Zajmuje powierzchnię 136,32 ha. Pod względem przyrodniczym jest to jeden z najciekawszych zakątków BPK, a jednocześnie jeden z najciekawszych obiektów na Mazowszu. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej wraz z porastającym dolinę drzewostanem. Skrwa, płynąc środkiem tworzy liczne meandry, podcina tarasy skarp, tworzy rozlewiska. Roślinność to głównie lasy grądowe z drzewostanami tworzonymi przez dąb szypułkowy, klon, lipę, sosnę, modrzew europejski, świerk pospolity. Piętro dolne tworzy głównie grab pospolity. W runie występuje szereg gatunków chronionych, jak śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Rozlewisko porasta las łęgowy z olszą czarną, jako gatunkiem lasotwórczym.

Brwilno

Rezerwat Brwilno o powierzchni 10,55 ha utworzono w 1977 r. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu świetlistej dąbrowy z charakterystycznym runem położonym malowniczo na stromej skarpie Wisły. Drzewostan dwupiętrowy tworzy dąb szypułkowy w wieku 80 - 90 lat z niewielką domieszką sosny pospolitej. W piętrze drugim występują dąb i lipa. Podszyt tworzą leszczyna pospolita, jałowiec pospolity, dereń. Runo ma skład gatunkowy zbliżony do charakterystycznego dla zbiorowiska świetlistej dąbrowy z takimi roślinami, jak lilia złotogłów, ciemiężyk białokwiatowy, pajęcznica gałęzista, gorysz siny.

Brudzeńskie Jary

Rezerwat utworzono w 2002 r. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej i jej dopływu oraz ochrona starych drzewostanów dębowych i skupisk unikalnej roślinności zielnej. Obok wartości krajobrazowych rezerwat zasługuje na ochronę z uwagi na cenną szatę roślinną. Szczególną wartość posiada ponad 150 - letni drzewostan dębowy. Oprócz dębu szypułkowego drzewostany rezerwatu tworzą: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, rzadziej topola biała, olsza czarna, klon jawor i pospolity. W podszycie występują: leszczyna pospolita, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści bogato rozwija się runo leśne złożone z przebiśniegów, rutewki orlikolistnej, obydwu gatunków zawilca, szczawika zajęczego i ziarnopłonu. Oprócz cennych walorów przyrodniczych rezerwat posiada znaczne walory kulturowe. Znajduje się tu obelisk, który upamiętnia męczeńską walkę z hitlerowcami w czasie II wojny światowej, a także dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowy Mazowieckiego, Chojnowskiego, Brudzeńskiego, Kozienickiego i Nadbużańskiego.

Show Street View
TOP

2018 © MROT. All rights reserved.

Top Desktop version